• 【2016】Shuiming Li, Yu Zhou, Hongwei Gao, Shujun Dai, Guohao Yu, Qian Sun, Yong Cai, Baoshun Zhang, Sheng Liu, and Hui Yang , “Off-state electrical breakdown of AlGaN/GaN/Ga(Al)N HEMT heterostructure grown on Si(111) ”, AIP Advances 6, 035308 (2016); doi: 10.1063/1.4944483
  • [2016-06-13]
  • Shuiming Li, Yu Zhou, Hongwei Gao, Shujun Dai, Guohao Yu, Qian Sun, Yong Cai, Baoshun Zhang, Sheng Liu, and Hui Yang , “Off-state electrical breakdown of AlGaN/GaN/Ga(Al)N HEMT heterostructure grown on Si(111) ”, AIP Advances 6, 035308 (2016); doi: 10.1063/1.4944483

  • 上一个:
  • 上一个: