• 【2016】Yiquan Dai, Shuming Li, Qian Sun, Qing Peng, Chengqun Gui, Yu Zhou, Sheng Liu. "Properties of AlN film grown on Si(111)", Journal of Crystal Growth 435, 76 (2016).
  • [2016-06-13]
  • Yiquan Dai, Shuming Li, Qian Sun, Qing Peng, Chengqun Gui, Yu Zhou, Sheng Liu. "Properties of AlN film grown on Si(111)", Journal of Crystal Growth 435, 76 (2016).

  • 上一个:
  • 上一个: