• Wen-xian Yang, Pan Dai, Lian Ji, Ming Tan, Yuan-yuan Wu, Shiro Uchida, Shu-long Lu , Hui Yang. Investigation of room-temperature wafer bonded GaInP/GaAs/InGaAsP triple-junction solar cells. Applied Surface Science 389: 673–678 (2016)
  • [2016-08-09]
  • 上一个:
  • 上一个: