• Shu-Zhen Yu, Jian-Rong Dong*, Yu-Run Sun, Kui-Long Li, Xu-Lu Zeng, Yong-Ming Zhao, and Hui Yang, Control of symmetric properties of metamorphic In0.27Ga0.73 As layers by substrate misorientation, Chin. Phys. B, 2016, 25(3): 038101-6
  • [2016-06-14]
  • 上一个:
  • 上一个: