• Youpin Gong, Xuemin Zhang, Guangtong Liu, Liqiong Wu, Xiumei Geng, Mingsheng Long, Xiaohui Cao, Yufen Guo, Weiwei Li, Jianbao Xu, Mengtao Sun, Li Lu, and Liwei Liu. Layer-controlled and wafer-scale synthesis of uniform and high-quality graphene films on polycrystalline nickel catalyst. Adv. Funct. Mater 22, 3153–3159 (2012).
  • [2012-09-07]
  • 上一个:
  • 上一个: