• Weiwei Li, Xiumei Geng, Yufen Guo, Jizan Rong, Youpin Gong, Liqiong Wu, Xuemin Zhang, Peng Li,Jianbao Xu, Guosheng Cheng, Mengtao Sun, and Liwei Liu,* Reduced Graphene Oxide Electrically Contacted Graphene Sensor for Highly Sensitive Nitric Oxide Detection,ACS Nano, (2011).
  • [2012-07-26]
  • 上一个:
  • 上一个: