• Liqiong Wu, Weiwei Li, Peng Li, Shutian Liao, Shengqiang Qiu, Mingliang Chen, Yufen Guo, Qi Li, Chao Zhu, and Liwei Liu Powder, Paper and Foam of Few-Layer Graphene Prepared in High Yield by Electrochemical Intercalation Exfoliation of Expanded Graphite, Small, 2013 (Accepted).
  • [2014-04-10]
  • 上一个:
  • 上一个: