• Weiwei Li, Song Gao, Liqiong Wu, Shengqiang Qiu, Yufen Guo, Xiumei Geng, Mingliang Chen, Shutian Liao, Chao Zhu, Youpin Gong, Mingsheng Long, Jianbao Xu, Xiangfei Wei, Mengtao Sun and Liwei Liu, High-density three-dimension graphene macroscopic objects for high-capacity removal of heavy metal ions, Scientific Reports, 3, 2125 (2013).
  • [2014-04-10]
  • 上一个:
  • 上一个: