• Youpin Gong, Mingsheng Long, Guangtong Liu, Song Gao, Chao Zhu, Xiangfei Wei, Xiumei Geng, Mengtao Sun, Changli Yang, Li Lu and Liwei Liu, Electronic transport properties of graphene nanoribbon arrays fabricated by unzipping aligned nanotubes, Phys. Rev. B 87, 165404 (2013).
  • [2014-04-10]
  • 上一个:
  • 上一个: