• Xiumei Geng, Yufen Guo, Dongfang Li, Weiwei Li, Chao Zhu, Xiangfei Wei, Mingliang Chen, Song Gao1, Shengqiang Qiu, Youpin Gong, Liqiong Wu, Mingsheng Long, Mengtao Sun, Gebo Pan and Liwei Liu*, Interlayer catalytic exfoliation realizing scalable production of large-size pristine few-layer graphene, Scientific Reports, 3, 1134 (2013)
  • [2014-04-10]
  • 上一个:
  • 上一个: