• [96] Hua Qin, Jiandong Sun, Zezhao He, Xingxin Li, Xiang Li, Shixiong Liang, Cui Yu, Zhihong Feng, Xuecou Tu, Biaobing Jin, Jian Chen, Peiheng Wu, Heterodyne detection at 216, 432, and 648 GHz based on bilayer graphene field-effect transistor with quasi-optical coupling, Carbon 121, 235-241(2017).
  • [2017-09-05]
  • 上一个:
  • 上一个: