• [95] Hua Qin, Xiang Li, Jiandong Sun, Zhipeng Zhang, Yunfei Sun, Yao Yu, Xingxin Li, and Muchang Luo, Detection of incoherent terahertz light using antenna-coupled high-electron-mobility field-effect transistors, Appl. Phys. Lett. 110, 171109 (2017).
  • [2017-09-05]
  • 上一个:
  • 上一个: