• [94] Hua Qin, Jiandong Sun, Shixiong Liang, Xiang Li, Xinxin Yang, Zehao He, Cui Yu, Zhihong Feng, Room-temperature, low-impedance and high-sensitivity terahertz direct detector based on bilayer graphene field-effect transistor, Carbon 116, 760-765 (2017), doi: 10.1016/j.carbon.2017.02.037.
  • [2017-09-05]
  • 上一个:
  • 上一个: