• [91] Hua Qin*, Yao Yu, Xiang Li, Jiandong Sun, and Yongdan Huang, Excitation of terahertz plasmon in two-dimensional electron gas, Terahertz Science and Technology 9(2), 71-81(2016).
  • [2017-09-05]
  • 上一个:
  • 上一个: