• [31] Pengyan Wen, Shuming Zhang, Jianping Liu, Deyao Li, Liqun Zhang, Qian Sun, Aiqin Tian, Kun Zhou, Taofei Zhou and Hui Yang, Investigation of InGaN/GaN laser degradation based on luminescence properties, Journal of Applied Physics 119, 213107 (2016)
  • [2016-11-14]
  • 上一个:
  • 上一个: