• [30] Pengyan Wen, Shuming Zhang, Deyao Li, Jianping Liu, Liqun Zhang, Dong Shi, Kun Zhou, Aiqin Tian, Shiwei Feng and Hui Yang, Investigation of rapid degradation in GaN-based blue laser diodes, Superlattices and Microstructures 10.1016 (2016)
  • [2016-11-14]
  • 上一个:
  • 上一个: