• [29] Feng Zhang, Mikeda, Kun Zhou, Zongshun Liu, Jianping Liu, Shuming Zhang, Hui Yang, Current density dependence of transition energy in blue InGaN/GaN MQW LEDs, Physica Status Solidi:C 13:5-6 (2016)
  • [2016-11-14]
  • 上一个:
  • 上一个: