• [28] Yang Cheng, Jianping Liu, Aiqin Tian, Feng Zhang, Meixin Feng, Weiwei Hu, Shuming Zhang, Masao Ikeda, Deyao Li, Liqun Zhang and Hui Yang, Hole transport in c-plane InGaN-based green laser diodes, APPLIED PHYSICS LETTERS 109, 092104 (2016)
  • [2016-11-14]
  • 上一个:
  • 上一个: