Research Group
III-V Compound Semiconductors
and Devices Group
High Flux LEDs for General
Lighting Group
Functional Nano-Material Group
Optoelectronics and Display Group
Micro-Integrated Optical System Group
Nano Optoelectromechanical Devices and Systems Group (NODS)
Multifunctional Films & Devices
Group
 
 
ADS: Dushu Lake, Higher Education
Town, Ruoshui Road 389,
Suzhou Industrial Park, Suzhou
Tel: 0512-62872640
Fax: 0512-62603079
Code: 215123
 
Home About NDMD Research Facilities Staff Jobs Chinese
Staff
Professor Hui Yang    Bingwen Liang    Tong Li     FengLi    Jianrong Dong     Huaibing Wang    Wenqing Li    
Chunping Jiang    HuaQin    Xinhe Zheng    Qingying Zhou    Jianping Liu    Liwei Liu    
Xuguang Wang    Hongyue Liu    Yue Yang
Senior Engineer Zhengge Zhong    Zhongliang Jin     Hehua Jin
Associate Professor Lifeng Bian    Ruiying Zhang    Shulong Lu    Minghai Chen    Shitao Lou    Xiaoyu Zhang    Bo Qian
Assistant Researcher Jiemin Li    Yaming Fan     Guodong Hao
Engineer Zhiming Chen     Tao Zhang
Postdoc Wei Huang     Hongbo Li     Yanhua Zhang     Zhenzhong Yong     Xiaohua Zhang     Xinbing Jiao
Hongxin Liu     Xianmei Ma     Youpin Gong     Lian Ji
Research Assistant Junjie Sun     Xiaojun Chen     Ruirui Zhang     Zongjie Zhu     Yu Liu     Ying Qi     Limei Yang     Zhiyang Lui     Xueyong Ren     Chunyu Zhao     Yongming Zhao     WeiQin     Longjuan Tang    
Feng Wang     Guobin Wang     Jingna Zhao     Zhipeng Zhang     Jing Yang    
Liaoyong Wen    Xiaoxiao Song    Longhua Qin
Doctor Kanglin Xiong     Xiaohui Hang     Hongyuan Chen     Renbing Tan     Dongyan Zhang     Yu Zhou
Jiandong Sun
Master Wei He     Zhao Jin     Fancheng Meng     Jiangtao Qui     Geng Xun     Jing Zhang     Xiaonan Wen     Jingang Shi
Yangdan Liu     Jing Li      Xu Ma     Daigui Liu
ADS:Dushu Lake, Higher Education Town, Ruoshui Road 389, Suzhou Industrial Park, Suzhou
Tel:0512-62872640 Fax:0512-62603079 Code:215123
Copyright © Nano-Devives and Materials Division. Designed by Topsi